Algemene voorwaarden

RUWIEL EXPRESS Algemene voorwaarden volledige versie

-1-

__________________________________________________________________________________________

Kockengen, 1 januari 2006 

 

Artikel 1 DEFINITIES

RUWIEL EXPRESS: Onder RUWIEL EXPRESS wordt verstaan RUWIEL EXPRESS  te Kockengen

Hulppersonen: Derden van wie RUWIEL EXPRESS gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst

AVC: De Algemene Vervoercondities 2002, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en

gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam

CMR: Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Genève

1956)

Verdrag van Warschau: Verdrag van Warschau, getekend te Warschau op 12 oktober 1929, zoals gewijzigd te Den Haag op 28

september 1955 en bij aanvullende protocollen of Verdrag van Montreal 1999

BW: Burgerlijk Wetboek

Overeenkomst: De overeenkomst tussen RUWIEL EXPRESS en de Afzender

Afzender: Opdrachtgever/Contractspartij van RUWIEL EXPRESS

Geadresseerde: Degene aan wie RUWIEL EXPRESS de zending krachtens de Overeenkomst dient uit te leveren

Claimant: Afzender of Geadresseerde

Dagen: Kalenderdagen

Zending: Door of namens de Afzender ten vervoer aangeboden zaken, inclusief de verpakking en documenten

SDR: Special Drawing Rights, waarvan de omrekeningskoers in euro fluctueert

Logistieke activiteiten: Alle werkzaamheden zoals onder meer special services, lossen, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer,

orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, laden, facturering, assemblage, etikettering,

informatie-uitwisseling en – beheer met betrekking tot zaken, voor zover deze tussen de Afzender en

RUWIEL EXPRESS zijn overeengekomen

Gevaarlijke goederen: Zending met zodanige eigenschappen dat deze een bijzonder gevaar voor personen of goederen

opleveren en deze door één of meer (inter)nationale organisaties als zodanig is aangemerkt

Artikel 2 TOEPASSELIJKE REGELGEVING

1. Op alle werkzaamheden en overeenkomsten van RUWIEL EXPRESS zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Nationaal vervoer over de weg: AVC

Luchtvervoer: Verdrag van Warschau

Internationaal vervoer over de weg: CMR

Gecombineerd vervoer: Voor ieder traject de op dat deel toepasselijke rechtsregelen (alsmede voor Nederland de artt. 8:40 t/m

8:52 BW).

Douanewerkzaamheden: De Nederlandse Expeditievoorwaarden, algemene voorwaarden van de FENEX, laatste versie,

gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken Rotterdam en Amsterdam op 4 januari 1999

Logistieke activiteiten: De P.D. (Physical Distribution) voorwaarden 2000 van TLN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank

Amsterdam (90/2000) en ter griffie van de rechtbank Rotterdam (67/2000), laatste versie

met uitzondering van de in alle bovengenoemde voorwaarden opgenomen forumkeuzeclausules.

Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten en/of wettelijke regelingen en condities aansprakelijkheden ongeregeld laten, gelden ter zake de

onderhavige algemene voorwaarden.

2. RUWIEL EXPRESS zal de Afzender op zijn verzoek kosteloos een exemplaar van de algemene RUWIEL EXPRESS voorwaarden toesturen.

3. Bij strijdigheid tussen de voornoemde voorwaarden met de onderhavige voorwaarden prevaleren de onderhavige voorwaarden. Bij onderlinge

strijdigheid van de voornoemde voorwaarden bepaalt RUWIEL EXPRESS bindend welke voorwaarden prevaleren.

Artikel 3 VERPLICHTINGEN AFZENDER

1 De Afzender is verplicht RUWIEL EXPRESS de schade te vergoeden die deze lijdt doordat de overeengekomen Zending, door welke oorzaak dan ook,

niet op de

overeengekomen plaats en tijd ter beschikking van RUWIEL EXPRESS zijn.

2 Is bij het verstrijken van de tijd, waarbinnen de Zending ter beschikking van RUWIEL EXPRESS moet zijn gesteld, door welke oorzaak dan ook, in het

geheel

geen Zending ter beschikking aan RUWIEL EXPRESS, dan is RUWIEL EXPRESS, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, bevoegd de

overeenkomst op te zeggen. De

Afzender is verplicht RUWIEL EXPRESS de vracht die voor het vervoer van de Zending was overeengekomen, te voldoen.

3 De Afzender is verplicht RUWIEL EXPRESS omtrent de Zending, alsmede omtrent de behandeling daarvan, tijdig al die opgaven te doen, waartoe hij in

staat is of

behoort te zijn, en waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij voor RUWIEL EXPRESS van belang zijn.

4 De Afzender is verplicht de gegevens, die hij volgens het vorige lid aan RUWIEL EXPRESS moet verstrekken zo mogelijk op, of aan, de te vervoeren

Zending of

de verpakking van de te vervoeren Zending duidelijk aan te brengen, en wel zodanig dat de gegevens in normale omstandigheden tot het einde van

het vervoer leesbaar zullen blijven.

5 De Afzender dient de Zending zodanig te verpakken dat deze bestand is tegen de gebruikelijke behandeling en de gebruikelijke transportmethodes.

6 RUWIEL EXPRESS is niet gehouden, maar wel gerechtigd, te onderzoeken of de door de Afzender gedane opgaven juist en volledig zijn.

7 Is bij het verstrijken van de tijd waarbinnen de Zending ter beschikking van RUWIEL EXPRESS gesteld had moeten zijn, door welke oorzaak dan ook,

niet of

slechts gedeeltelijk voldaan aan de in de leden 3 en 4 van dit artikel genoemde verplichtingen van de Afzender dan is RUWIEL EXPRESS, zonder dat enige

ingebrekestelling is vereist, bevoegd de overeenkomst op te zeggen. De Afzender is verplicht de vracht, die voor het vervoer van de Zending was

overeengekomen, te voldoen.

8 De Afzender is verplicht RUWIEL EXPRESS de schade te vergoeden die deze lijdt doordat, door welke oorzaak dan ook, de documenten en inlichtingen,

die van

de zijde van de Afzender vereist zijn voor het vervoer dan wel ter voldoening aan vóór de aflevering van de Zending te vervullen douane- en andere

formaliteiten, niet naar behoren aanwezig zijn. RUWIEL EXPRESS is niet gehouden, doch wel gerechtigd, te onderzoeken of de opgaven als bedoeld in de

vorige

leden juist en volledig zijn.

9 Zijn bij het verstrijken van de tijd, waarbinnen de in lid 8 van dit artikel genoemde documenten en inlichtingen aanwezig moeten zijn, deze, door

welke oorzaak dan ook, niet naar behoren aanwezig, dan is RUWIEL EXPRESS bevoegd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst op

te

zeggen. De Afzender is verplicht de vracht die voor het vervoer van de Zending was overeengekomen te voldoen.

10 De Afzender is verplicht RUWIEL EXPRESS de buitengewone schade te vergoeden die het materiaal dat de Afzender RUWIEL EXPRESS ter

beschikking stelde of de Zending

die RUWIEL EXPRESS ten vervoer ontving, dan wel de behandeling daarvan, aan RUWIEL EXPRESS berokkent.

11 De Zending ten aanzien waarvan de Afzender, door welke oorzaak dan ook, niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de leden 3 en 4 van dit

artikel voldeed, mag door RUWIEL EXPRESS op ieder ogenblik en op iedere plaats worden gelost, vernietigd, of op andere wijze onschadelijk gemaakt,

doch dit

slechts dan wanneer zij onmiddellijk dreigend gevaar opleveren. RUWIEL EXPRESS is ter zake geen enkele schadevergoeding verschuldigd en de

Afzender is

aansprakelijk voor alle kosten en schade voor RUWIEL EXPRESS voortvloeiende uit de aanbieding ten vervoer, uit het vervoer of uit deze maatregelen

zelf.

12 De Afzender is jegens RUWIEL EXPRESS aansprakelijk voor schade aan personen, materiaal of aan andere Zendingen en voor de kosten welke

voortspruiten uit

de gebrekkige verpakking van de Zending.

13 De Afzender is verplicht RUWIEL EXPRESS op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen van adres en/of telefoonnummer(s) (ook van de

Geadresseerde).

14 RUWIEL EXPRESS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het niet nakomen door de Afzender van het gestelde in het vorige

lid.

Artikel 4 VRACHTBRIEF

1. De (al dan niet elektronische) vrachtbrief moet de volgende leesbare aanduidingen bevatten:

a. De naam en het adres van de Afzender;

b. De naam en het adres van de vervoerder;

c. De plaats en de datum van inontvangstneming van de Zending en de plaats bestemd voor de aflevering van de Zending;

d. De naam, het adres en telefoonnummer(s) van de Geadresseerde;

e. De gebruikelijke aanduiding van de aard van de Zending, de wijze van verpakking en, voor een gevaarlijke Zending, hun algemeen erkende

benaming;

f. Het aantal colli, hun bijzondere merken en hun nummers;

g. Het brutogewicht of de op andere wijze aangegeven hoeveelheid van de Zending;

h. De op het vervoer betrekking hebbende kosten (vrachtprijs, bijkomende kosten, douanerechten en andere vanaf de sluiting van de overeenkomst tot

aan de aflevering opkomende kosten) alsmede de datum, de plaats van betaling en de partij die moet betalen;

i. De voor het vervullen van douane- en andere formaliteiten benodigde instructies;

j. De aanduiding aan welke verdragen het vervoer, ongeacht enig tegenstrijdig beding, is onderworpen;

k. De tussenlandingen die zijn voorzien, behoudens de bevoegdheid van RUWIEL EXPRESS om van de afwijkingsmogelijkheid zoals bepaald onder artikel

5 gebruik

te maken en zonder dat die eventuele verandering het vervoer in voorkomende gevallen zijn internationale karakter kan doen verliezen;

l. Datum en tijdstip van aflevering.

2. Als het geval zich voordoet, moet de vrachtbrief nog de volgende aanduidingen bevatten:

a. Het verbod van overlading;

b. De kosten, die de Afzender voor zijn rekening neemt;

c. De gedeclareerde waarde van de Zending en het bedrag van het bijzonder belang bij de aflevering;

d. De instructies van de afzender aan RUWIEL EXPRESS voor wat betreft de verzekering van de Zending;

e. De overeengekomen termijn, binnen welke het vervoer moet zijn volbracht;

f. De bescheiden, die aan RUWIEL EXPRESS zijn overhandigd.

3. De Afzender is aansprakelijk voor alle kosten en schade, welke door RUWIEL EXPRESS worden geleden ten gevolge van de onnauwkeurigheid of de

onvolledigheid van:

a. De aanduidingen aangegeven in lid 1 van dit artikel onder d.,e.,f.,g.,h.,i.en j.;

b. De aanduidingen aangegeven in lid 2;

c. Alle andere aanduidingen of instructies, welke hij verstrekt voor het opmaken van de vrachtbrief of om daarin te worden opgenomen.

4. RUWIEL EXPRESS en de Afzender alsmede eventueel de Geadresseerde kunnen in de vrachtbrief iedere aanduiding welke zij nuttig achten opnemen.

5. Iedere opgave op de vrachtbrief wordt beschouwd als een eenzijdige opgave van de Afzender ("said to contain”).

Artikel 5 AFWIJKINGSMOGELIJKHEID

1. RUWIEL EXPRESS kan de te volgen route en het te gebruiken transportmiddel zelf kiezen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar eigen

inzicht wijzigen. RUWIEL EXPRESS is gerechtigd de ten vervoer ontvangen Zending tussentijds op te slaan. Alsdan blijven de vervoervoorwaarden van

toepassing.

2. De overeengekomen voorwaarden blijven van toepassing, tenzij enige verdragsbepaling zich hiertegen verzet.

Artikel 6 GEVAARLIJKE GOEDEREN, VERBODEN ZENDING, RECHT VAN INSPECTIE

1. RUWIEL EXPRESS accepteert geen Gevaarlijke Goederen, tenzij separaat schriftelijk overeengekomen. In alle gevallen van vervoer van Gevaarlijke

Goederen is RUWIEL EXPRESS niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van vertraging, onafhankelijk of dit vervoer al of niet separaat schriftelijk is overeengekomen.

2. RUWIEL EXPRESS accepteert geen Zending waarvan het vervoer, de opslag of de verwerking verboden is door enige wet- of regelgeving van het land

van inontvangstneming of van enig land van transito, tussenstop of bestemming of door RUWIEL EXPRESS als zodanig is uitgesloten.

3. RUWIEL EXPRESS of enige bevoegde autoriteit, waaronder de douane, kan te allen tijde de Zending openen en inspecteren.

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd de overige bepalingen, en behoudens de eventuele standaard overeengekomen limiet, is de aansprakelijkheid van RUWIEL EXPRESS voor

(gedeeltelijk) verlies en (gedeeltelijke) beschadiging van de Zending als volgt:

Internationaal Luchtvervoer:

Indien het vervoer heeft plaatsgevonden uitsluitend of gedeeltelijk door de lucht, dan bepaalt het Verdrag van Warschau de aansprakelijkheid van

RUWIEL EXPRESS tot een maximum van 17 SDR per kilo ontbrekend of beschadigd gewicht. Bij gebreke van rechtstreekse toepasselijkheid van het Verdrag van

Warschau, wordt de aansprakelijkheid van RUWIEL EXPRESS toch op de wijze als bepaald in het Verdrag van Warschau beperkt.

Internationaal wegvervoer

Bij internationaal wegvervoer is de aansprakelijkheid van RUWIEL EXPRESS beperkt tot 8 1/3 SDR per kilo ontbrekend of beschadigd gewicht.

Nationaal wegvervoer

Bij wegvervoer binnen Nederland is de aansprakelijkheid van RUWIEL EXPRESS beperkt tot € 3,40 per kilo ontbrekend of beschadigd gewicht.

1. In alle bovengenoemde gevallen wordt de schadevergoeding berekend op basis van de waarde van de Zending op de plaats en het tijdstip van inontvangstneming. 

Uitgangspunt is het aantal ontbrekende of beschadigde kilo’s van de Zending als genoemd in de vrachtbrief of, bij gebreke daarvan, het door RUWIEL EXPRESS gefactureerde 

aantal kilo’s. Bovendien worden de vrachtprijs en de overige met betrekking tot het vervoer der Zending door de Afzender gemaakte kosten, in geval van geheel verlies 

volledig en in geval van gedeeltelijk verlies naar verhouding terugbetaald.

2. De werkelijke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de reparatie-, vervangings-, douane-, wederverkoop- of marktwaarde, waarbij de laagste waarde geldt.

3. In alle bovengenoemde gevallen is RUWIEL EXPRESS bij vertraging aansprakelijk tot het maximum van de overeengekomen vrachtprijs, indien de Afzender

bewijst dat hij schade als gevolg van de vertraging heeft geleden.

4. Verdere schadevergoeding is RUWIEL EXPRESS niet verschuldigd. RUWIEL EXPRESS is nooit aansprakelijk voor enige gevolgschade of bijzondere schade of enige indirecte 

schade van welke aard dan ook.

5. RUWIEL EXPRESS is niet aansprakelijk, indien het verlies, de beschadiging of de vertraging is veroorzaakt door:

_ Schuld van de Claimant;

_ Een opdracht van de Claimant;

_ Een eigen gebrek van de Zending;

_ Bijzondere omstandigheden als genoemd in artikel 7.7;

_ Omstandigheden die RUWIEL EXPRESS niet heeft kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.

6. De Claimant vrijwaart RUWIEL EXPRESS tegen claims die derden tegen RUWIEL EXPRESS instellen en die in verband staan met de uitvoering

van de Overeenkomst, zelfs indien RUWIEL EXPRESS erkent toerekenbaar tekort te zijn geschoten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

7. Bijzondere omstandigheden zijn:

_ Ontbreken of gebrekkigheid van de verpakking van de Zending, die door diens aard aan kwaliteitsverlies of beschadiging is blootgesteld, of wanneer deze niet of slecht 

verpakt is.

_ Behandeling, lading, stuwing of lossing van de Zending door de Afzender, de Geadresseerde of personen, die voor rekening van de Afzender of de

Geadresseerde handelen;

_ De aard van een bepaalde Zending, waardoor deze Zending door met de aard zelf samenhangende oorzaken is blootgesteld, hetzij aan geheel of

gedeeltelijk verlies, hetzij aan beschadiging, in het bijzonder -maar niet beperkt tot- door breuk, roest, bederf, uitdroging, lekkage, normaal

kwaliteitsverlies of optreden van ongedierte of knaagdieren;

_ Onvolledigheid of gebrekkigheid van de merken of nummers der colli;

_ Vervoer van levende dieren of planten;

_ Enig handelen of nalaten van daartoe bevoegde autoriteiten waaronder -maar niet beperkt tot - douane, politie en opsporingsdiensten, luchthavenof

andere overheidsautoriteiten;

_ Internationale of lokale ontwrichting van de transportinfrastructuur (bijvoorbeeld als gevolg van oorlog of terrorisme, blokkades of

wegafsluitingen), molest, stakingen, embargo’s, oproer, gevaren van de lucht, of extreme natuur- en weersomstandigheden zoals aardbevingen,

cyclonen, tornado’s of windhozen, stormen en orkanen, overstromingen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen, brand, epidemieën, mist, sneeuw, ijzel

en ijsvorming.

8. RUWIEL EXPRESS verricht douanewerkzaamheden uitsluitend en geheel voor rekening en risico van de Afzender. RUWIEL EXPRESS is

derhalve nooit aansprakelijk voor

schade voortvloeiend uit of verbandhoudend met door RUWIEL EXPRESS verrichte douane werkzaamheden.

Artikel 8 VERHOGING VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ INTERNATIONAAL VERVOER

1. De Afzender kan voor zijn internationale zendingen een hogere aansprakelijkheidslimiet (ITLL) voor verlies of schade aan zendingen bij RUWIEL

EXPRESS

kopen door op de vrachtbrief het daarvoor bestemde vakje aan te kruisen en de aangegeven toeslag te betalen.

Na betaling door de Afzender aan RUWIEL EXPRESS van de toeslag voor de hogere aansprakelijkheidslimiet (ITLL) zal RUWIEL EXPRESS de

aansprakelijkheidslimiet voor

verlies of schade aan de Zending verhogen tot 45 Euro per kilogram voor zendingen van 10 kilogram of meer en tot 450 Euro per zending voor

zendingen van onder 10 kilogram. Het maximum bedrag dat RUWIEL EXPRESS aan de Afzender bij afname van deze hogere aansprakelijkheidslimiet

(ITLL) zal

uitkeren bedraagt maximaal 25.000 Euro per zending.

2. De verhoogde limieten van dit artikel zijn niet van toepassing indien:

_ aansprakelijkheid van RUWIEL EXPRESS op enige grond van wetgeving, regelgeving of deze voorwaarden is uitgesloten;

_ de Afzender verzuimt om voor de hogere aansprakelijkheidslimiet (ITLL) te kiezen;

_ de Afzender verzuimt de toeslag voor de hogere aansprakelijkheidslimiet (ITLL) aan RUWIEL EXPRESS te betalen;

_ de Afzender door tussenkomst van RUWIEL EXPRESS bij RUWIEL EXPRESS een verzekering heeft gesloten of van RUWIEL EXPRESS

een Product/Dienst heeft gekocht waarin een

verzekering is opgenomen;

_ sprake is van Prepaid Express diensten.

Artikel 9 ONDERGESCHIKTEN EN HULPPERSONEN

1. RUWIEL EXPRESS is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van hulppersonen. Voor handelen en nalaten van deze

hulppersonen, verricht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor zij door RUWIEL EXPRESS worden gebruikt, staat RUWIEL

EXPRESS op dezelfde wijze in als

voor zijn ondergeschikten.

2. Indien voormelde ondergeschikten of hulppersonen buiten overeenkomst mochten worden aangesproken ter zake van de werkzaamheden, waartoe

zij door RUWIEL EXPRESS werden gebruikt, is ter hunne behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden opgenomen bedingen

betreffende

uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.

Artikel 10 BETALING

1. Alle bedragen, die de Afzender uit welke hoofde ook aan RUWIEL EXPRESS verschuldigd is, moeten worden betaald binnen een periode van zeven

dagen na de

factuurdatum, tenzij vooruitbetaling is overeengekomen.

2. Indien overeengekomen, is de Geadresseerde bij in ontvangstneming van de Zending verplicht de vrachtkosten, en het uit andere hoofde ter zake

van het vervoer verschuldigde en verder op de Zending drukkende kosten, te betalen. Indien de Geadresseerde deze op eerste aanmaning niet

voldoet, is de Afzender hoofdelijk met hem tot betaling verplicht.

3. Facturen worden geacht door de Afzender te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien RUWIEL EXPRESS niet binnen zeven dagen na

factuurdatum een

schriftelijk bezwaar van de Afzender heeft ontvangen.

4. Indien de betaling niet binnen de in het eerste lid aangegeven termijn is geschied, dan is de Afzender onmiddellijk in verzuim en is de Afzender

verplicht naast de hoofdsom rente te betalen vanaf de vervaldata van de facturen. Deze rente bedraagt1% per maand of gedeelte van een maand.

5. Eventuele betalingen zullen eerst in mindering worden gebracht op de vervallen rente en vervolgens op de hoofdsom.

Artikel 11 INCASSO

1. RUWIEL EXPRESS is gerechtigd om alle gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso kosten in rekening te brengen aan degene die gehouden

is tot

betaling. De buitengerechtelijke kosten zijn eerst verschuldigd vanaf het moment dat degene die gehouden is tot betaling in verzuim is. De

werkzaamheden van de afdeling debiteuren van RUWIEL EXPRESS zijn buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en zijn bepaald op 15 % van de

hoofdsom

met een minimum van € 70.

2. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten geldt o.a. de factuur van de betreffende advocaat, deurwaarder en/of een incassobureau als bewijs.

Artikel 12 KLACHT- EN CLAIMPROCEDURE

1. De aanneming door de Geadresseerde zonder schriftelijk voorbehoud of protest op het ontvangstbewijs vestigt het vermoeden dat de Zending in

goede staat en in overeenstemming met het vervoerbewijs is afgeleverd.

2. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de Claimant niet binnen zeven dagen na aanneming van de Zending een schriftelijk

voorbehoud, waarin de aard van de schade of het verlies is aangegeven, aan RUWIEL EXPRESS heeft medegedeeld, wordt RUWIEL EXPRESS

eveneens geacht de Zending in

dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin RUWIEL EXPRESS haar heeft ontvangen.

Artikel 13 VERZEKERING

Onverminderd de toepasselijkheid van artikel 8 van deze voorwaarden kan RUWIEL EXPRESS zorgdragen voor een transportverzekering (niet

documentzendingen)

tot een maximum van € 25.000 voor alle risico´s van verlies of beschadiging gedurende transport. Deze verzekering dekt geen

gevolgschade of schade als gevolg van vertraging. De hiervoor genoemde mogelijkheid geldt niet voor Prepaid Express diensten

Artikel 14 RETENTIERECHT

1. RUWIEL EXPRESS heeft jegens ieder die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op de Zending en documenten die RUWIEL EXPRESS in

verband met de Overeenkomst

en/of voorgaande overeenkomsten onder zich heeft ter zake van al hetgeen men aan RUWIEL EXPRESS verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst

en/of

voorgaande overeenkomsten.

2. RUWIEL EXPRESS behoeft ten behoeve van het opgeven van het retentierecht geen vervangende zekerheid te aanvaarden.

Artikel 15 ZEKERHEID/PANDRECHT

1. De Afzender verleent aan RUWIEL EXPRESS een pandrecht op de Zending voor alle geldsommen, schade en kosten die de Afzender op enig moment

aan RUWIEL EXPRESS

verschuldigd is, alsmede alle rechten verbonden aan een dergelijk pandrecht waardoor RUWIEL EXPRESS de verschuldigde geldsommen kan innen.

RUWIEL EXPRESS is

gerechtigd de Zending die zij ter vervoer ontving, in bezit te houden en het verdere transport op te schorten zonder aansprakelijkheid op te lopen

totdat alle aan RUWIEL EXPRESS verschuldigde geldsommen zijn betaald.

2. Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand in het openbaar dan wel door middel van onderhandse verkoop,

indien hieromtrent overeenstemming is bereikt, nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan.

3. De Afzender is te allen tijd verplicht op eerste verzoek zekerheid te stellen voor hetgeen deze aan RUWIEL EXPRESS uit hoofde van de Overeenkomst

verschuldigd is of zal worden.

4. RUWIEL EXPRESS is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor vracht, rechten, (na)heffingen, belastingen, boetes en/of andere kosten,

zo deze

worden verlangd. Heeft RUWIEL EXPRESS toch zekerheid gesteld uit eigen middelen, dan zal de Afzender op eerste verzoek het bedrag waarvoor

RUWIEL EXPRESS zekerheid

heeft gesteld, aan RUWIEL EXPRESS zonder beroep op opschorting of compensatie voldoen.

5. RUWIEL EXPRESS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als bedoeld in dit artikel voortvloeit.

Artikel 16 VERREKENING

Het is de Afzender of Geadresseerde niet toegestaan enig beroep op opschorting of schuldvergelijking (compensatie) te doen van vorderingen uit hoofde van de

Overeenkomst en/of voorgaande overeenkomsten met vorderingen op RUWIEL EXPRESS.

Artikel 17 VERVAL EN VERJARING

1. Alle vorderingen op RUWIEL EXPRESS uit hoofde van deze Overeenkomst verjaren op straffe van verval:

1.1. Bij luchtvervoer:

Binnen een termijn van twee jaren, te rekenen van de aankomst van de Zending ter bestemming, of van de dag waarop het vliegtuig had

moeten aankomen, of van de onderbreking van het vervoer;

1.2. Bij internationaal wegvervoer:

Door verloop van één jaar, te rekenen:

_ In geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, vanaf de dag waarop de Zending is afgeleverd;

_ In geval van volledig verlies, vanaf de dertigste dag na afloop van de bedongen termijn of bij gebreke daaraan, vanaf de

zestigste dag na de in ontvangstneming van de Zending;

In alle andere gevallen, na afloop van een termijn van drie maanden na sluiting van de vervoerovereenkomst; in geval van opzet of bewuste

roekeloosheid van RUWIEL EXPRESS of diens hulppersoon of ondergeschikte is de verjaringstermijn drie jaar.

1.3 Bij Nederlands wegvervoer:

Door verloop van één jaar, te rekenen vanaf de aanvang van de dag, volgende op de dag waarop de Zending werd afgeleverd of had moeten

zijn afgeleverd.

2. Een schriftelijke vordering schorst de verjaring niet. Een gedeeltelijke erkenning van de vordering stuit de verjaring slechts voor het erkende deel.

Een schriftelijke afwijzing van op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende vorderingen stuiten de verjaring niet.

3. Een verjaarde vordering kan ook niet meer worden verrekend.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT

Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de

Overeenkomst, tenzij enig verdrag dwingendrechtelijk van toepassing is.

Artikel 19 FORUMKEUZE

1. Alle geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudend met de uitvoering van de Overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde

rechter in Rotterdam. De forumkeuzeclausules van de in artikel 2 lid 1 genoemde voorwaarden zijn niet van toepassing.

2. RUWIEL EXPRESS kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen uit welke hoofde en door wie hij ook wordt aangesproken. De Afzender

vrijwaart RUWIEL EXPRESS

voor alle schade, die RUWIEL EXPRESS mocht lijden, wanneer RUWIEL EXPRESS ter zake van het vervoer van de Zending door een derde wordt

aangesproken.

Artikel 20 OVERIGE BEPALINGEN

1. Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke grond dan ook, kan door de Claimant slechts worden ingesteld binnen de grenzen

van de door RUWIEL EXPRESS gesloten Overeenkomst.

2. Ten behoeve van al diegene, waarvoor RUWIEL EXPRESS ter zake van enige werkzaamheden uit welke hoofde dan ook aansprakelijk is of mocht

worden

gehouden, wordt hierbij bedongen, dat deze personen alsmede degene voor wie zij op diens beurt aansprakelijk zijn of mochten worden gehouden,

een beroep kunnen doen op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze algemene voorwaarden of van

enig andere wettelijke of contractuele bepaling RUWIEL EXPRESS in de zin van deze algemene voorwaarden een beroep kan doen.

Artikel 21 SLOTBEPALING

De nietigheid of vernietigbaarheid van enig beding uit deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen van deze

algemene voorwaarden tot gevolg. Bij conflict met wettelijke of verdragsrechtelijke bepalingen van niet-dwingendrechtelijke aard prevaleren deze

algemene voorwaarden. Aan andere voorwaarden en/of instructies is RUWIEL EXPRESS alleen gehouden, voor zover die uitdrukkelijk zijn geaccepteerd

en niet

conflicteren met deze algemene voorwaarden.

Artikel 22 VOORWAARDEN IN HET ENGELS

Granting of lien.

1. The Sender agrees to pay, when due, all charges agreed between the Sender and RUWIEL EXPRESS and all charges otherwise incurred by RUWIEL

EXPRESS in relation to the

shipment, including, but not limited to, charges for storage, transportation, customs duties, assessments, penalties and fines, taxes, as well as any

attorney fees and legal costs incurred by RUWIEL EXPRESS in collecting payment from the Sender or in relation to the Sender’s shipment. Even if the

Sender

issues different payment instructions to RUWIEL EXPRESS, the Sender will always be primarily responsible for all shipping and delivery costs, as well as

for any

costs RUWIEL EXPRESS incurs in either returning Sender’s shipment to the Sender or storing it pending disposition. To the extent permitted by law, the

Sender

grants to RUWIEL EXPRESS a lien on the shipment for any sums due to RUWIEL EXPRESS and all rights incidental to such lien enabling RUWIEL

EXPRESS to recover such sums due. RUWIEL EXPRESS

shall be entitled to retain possession of the shipment and suspend its further performance hereunder without incurring any liability until all sums

due to RUWIEL EXPRESS having been paid.